Профил на купувача

Image

Създаване и поддържане на интернет базирана иновативна, многоезична платформа за онлайн, дистанционно обучение и самообучение по Фасилити мениджмънт

crchr erasmus


ВИФИ България ЕООД стартира процедура с  публична покана за избор на изпълнител с предмет: “Създаване и поддържане на интернет базирана иновативна, многоезична платформа за онлайн, дистанционно обучение и самообучение по Фасилити мениджмънт” в рамките на проект „WIFI Academy for Facility Management”, Договор 2014-1-BG01-KA200-001685, Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ – децентрализирана дейност „Стратегически партньорства“. 
Цялата документация относно настоящата покана е налична в офиса на организацията на адрес ул. „Вежен 27“, София 1421 или можете да изтеглите от тук:

 
Документация - Публикувано на 29.12.2014г.
Образци - Публикувано на 29.12.2014г.

Крайният срок за получаване на оферти е 17.00ч. на 09.01.2015г.
Лице за контакт: Десислава Кисьова
0882 983 666
desislava.kisyova@wifi-bg.bg
ВИФИ България ЕООД
 

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на ЕС. „ВИФИ – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или ЦРЧР.”

Линк към платформата: http://wifi-fma.com/

За контакт с нас

гр. София, Ул. Николай Лилиев, 1421

  • dummy+ 359 (0) 2 421 90 47

  • dummy office@wifi-bg.bg

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин
© WIFI България 2024. Всички права запазени.