Управление на отношенията - емоционална интелигентност

През последните години се наблюдава широко разпространение на програми за обучение по Емоционална Интелигентност, разработени от треньори, които стъпват главно върху популярна психология или собствен опит.
Описание

Интересът към темата идва от факта, че ефективното усвояване на умения и техники, способст- ващи за разбирането и управлението на емоционалното състояние, водят неза- бавно до измеримо по-високи произвдотелност и постижения както на индивиду- ално, така и на организационно ниво.

Оптимизирането на междуличностните отношения е ключов компонент за протичането на успешни бизнес процеси и максимална ефективност на екипите.

За да се гарантира високо качество и успевае- мост на настоящия тренинг, дизайнът на прог- рамата се основава на някои от най-актуалните изследвания и тествани научни модели в об- ластта. Тренингът разглежда елементи от жизнено значение за оптимизирането на про- цесите на личностно, екипно и организационно ниво - процеси по взимане на решения, кому- никационни, както и когнитивни. Подходът на

водещия е интердисциплинарен и задължително с хумор и усмивка.

Сесиите са интерактивни и в допълнение към презентациите включват индивиду- ални и групови упражнения, дискусии, енерджайзъри, инструменти за самооценка и други активности.

ЦЕЛЕВА ГРУПА

 • За всички, които водят екип, компания или себе си и смятат, че развитието е постоянен процес.
 • За всички, които искат чрез прилагане на техники да:
  • оптимизират представянето и резултатите си
  • да подобрят способностите си за управление на фокуса
  • да управляват по-ефективно енергията си
  • да развиват практически умения за разбиране и управление на емоционал- ното състояние като ключов аспект в лидерството
   • да създадат още по-положителен и продуктивен емоционален кли- мат в екипа си
   • да оптимизират комуникацията с екипа си отвъд повърхността- на същностно ниво
   • да отключат и впрегнат творческия си потенциал.
  • За всички, които интензивно общу- ват с хора, както в работната среда, така и извън нея
  • Особено подходящ за всички, които имат отговорността да вдъхновяват, мотивират и ръководят хора

СЪДЪРЖАНИЕ

Сесия 1
 • Какво е емоционална интелигентност (ЕИ) и защо е толкова важна за компа- нията и кариерното ни развитие
 • Съпоставяне на различните модели и дефиниции за ЕИ и тяхното при- ложение - идентифициране на най- често срещаните заблуди за ЕИ
 • Физиологични основи на ЕИ - какво се случва в тялото и мозъка ни? – научен подход
 • Техники за овладяване на емоции- те, преди да излязат извън контрол
Сесия 2
Сесия 3
Сесия 4

За контакт с нас

гр. София, Ул. Николай Лилиев, 1421

 • dummy+ 359 (0) 2 421 90 47

 • dummy office@wifi-bg.bg

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин

© WIFI България 2021. Всички права запазени.