Фасилити мениджмънт

Фасилити мениджмънт е една интердисциплинарна концепция за професионалнo управление на сгради, съоръжения и недвижими имущества през целия жизнен цикъл на активите.
Цена за участие:1080,00 лв
Описание

WIFI курсът „Фасилити мениджмънт” е развит като програма за повишаване на квалификацията на практикуващи мениджъри, техни заместници или служители, които искат да имат поглед към цялостното развитие на компанията.

ЦЕЛЕВА ГРУПА

 • Мениджъри и служители средно управленско ниво от бизнеса, които принадлежат към подсектори на Фасилити мениджмънт, както и служители от сектори, предлагащи ФМ-услуги (Поддръжка на сгради, Енергиен мениджмънт, Фирми за почистване и кетеринг и др.)
 • Хора, които оперативно упражняват управлението на имоти и се стремят към професионализация на своите умения в управленско и техническо отношение, както и по отношение на икономиката и организацията на производството
 • Млади специалисти, които в скоро време ще поемат ръководството на сгради и съоръжения.
 • Професионални консултанти на имоти; консултанти по управление на недвижима собственост и фасилити мениджмънт
 • Служители, които в момента изпълняват асистентски функции в мениджмънта на сгради и/или имотни портфейли и се стремят към усъвършенстване и допълнителна квалификация
 • Ръководители на инвестиционни фирми, участници в управлението и сътрудници в бранша на имотите, на които е поверено планирането, развитието и позиционирането на проекти в областта на недвижимата собственост.

Участниците са най – вече част от компании и организации в следните области:

 • Поддръжка
 • Вътрешни услуги
 • Общи услуги
 • Централни услуги
 • Управление на жилищни имоти
 • Технически услуги
 • Общо управление
 • Заводско планиране
 • Офис услуги
 • Почистване
 • Кетеринг
 • Строителство
 • Управление на проекти
 • Асет мениджмънт
 • Управление на недвижима собственост
 • Мениджмънт на сгради
 • Фасилити мениджмънт
 • Комуникация
 • Консултантски компании

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Завършвайки на всички модули от WIFI Фасилити мениджмънт обучението Вие ставате ФМ-професионалист и сте способни да ръководите самостоятелно от- дел Фасилити мениджмънт на едно голямо или средна организация/фирма.

Фундаменталната цел на професионализирането на мениджмънта на имоти и/или имотни пртфейли, съоръжения и процеси. От гледна точка на тази обучи- телна цел сертификационната програма преследва целта да постави обширно и на- учно задълбочено обучение за изпълнението на многобройните задачи и функции на управлението. Тренингът предлага ориентирана към практиката квалификация, която в оптимална форма свързва специфични научни определения с необходими- те за бранша управленски и комуникационни умения и практики. Абсолвентите на този курс ще бъдат поставени в положение да разпознават оперативните и страте- гическите проблеми на мениджмънта, систематично да ги решават чрез използва- не на придобитите знания и съществено да допринасят за трайното позициониране на своята организация в конкурентната среда на пазара.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Основи на фасилити мениджмънта

Развитие в исторически план / Определение за „фасилити мениджмънт” / Основни и поддържащи процеси / Фасилити мениджмънтът според ISO 14011 и CEN EN 15221 / Трите стълба на фасилити мениджмънта / Общ жизнен цикъл / Ползи от фасилити мениджмънт

Управленски решения за възлагане на услуги на външни изпълнители

Основи принципи при възлагането на услуги на външни изпълнители / Аутсорсинг процес / Възможности и рискове по отношение на аутсорсинга / Договори за външни изпълнители / Международен стандарт (ISO 14012) и Европейски стандарт (CEN 15221-2) за договори с външни изпълнители и сорсинг

Управление на офисното пространство

 Принципи при управлението на офисното пространство / Как изглежда идеалният офис-комплекс? Водещи практики за оптимизация на офисното пространство

Поддръжка

 Определение за поддръжка според Европейските стандарти / Структура на поддръжката / Стратегии за поддръжка / Контрол върху разходите за поддръжка

Управление на услугите

 Обхват на услугите / Класификация и структура / Управление на качеството на услугите

Корпоративно управление на недвижими имоти (КУНИ), асет мениджмънт (АМ), пропърти мениджмънт (ПМ) и фасилити мениджмънт (ФМ)

 Определение за КУНИ / Връзка между КУНИ и ФМ / Ролята на КУНИ, ПМ, АМ и ФМ на теория и на практика / Корпоративното имущество от гледна точка на разходите и на активите / Значение на КУНИ, ПМ, ФМ и АМ

Управление на представянето и изпълнението. Ключови показатели за изпълнението (КПИ)

Управление на изпълнението / КПИ при фасилити мениджмънт / Измерване на площи и обеми (CEN 15221-6)/ Европейски стандарти за КПИ / Метрика

 Бенчмаркинг

 Принципи на бенчмаркинга / Бенчмаркинг с друга компания / Бенчмарк в рамките на сравнявани периоди / Европейски ФМ стандарти и сравнителни показатели - ISO 14012 и CEN 15221-7.

 Компютъризиран интегриран фасилити мениджмънта (КИФМ)

 Принципи на КИФМ / Връзка между ФМ и КИФМ / Информационно моделиране на сгради / Софтуер приложения за фасилити мениджмънт

Практически-ориентиран фасилити мениджмънт и водещи практики в ФМ

 ФМ добри практики/ Управление на пространството / Поддръжка и управление на поддръжката / Енергиен мениджмънт / ФМ тенденции

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

10 модула разпределени в 3 обучителни дни/ 24 часа


 

За контакт с нас

гр. София, Ул. Николай Лилиев, 1421

 • dummy+ 359 (0) 2 421 90 47

 • dummy office@wifi-bg.bg

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин
© WIFI България 2024. Всички права запазени.