Фасилити мениджмънт

Фасилити мениджмънт е една интердисциплинарна концепция за професионалнo управление на сгради, съоръжения и недвижими имущества през целия жизнен цикъл на активите.
Описание

WIFI курсът „Фасилити мениджмънт” е развит като програма за повишаване на квалификацията на практикуващи мениджъри, техни заместници или служители, които искат да имат поглед към цялостното развитие на компанията.

ЦЕЛЕВА ГРУПА

 • Мениджъри и служители средно управленско ниво от бизнеса, които принадлежат към подсектори на Фасилити мениджмънт, както и служители от сектори, предлагащи ФМ-услуги (Поддръжка на сгради, Енергиен мениджмънт, Фирми за почистване и кетеринг и др.)
 • Хора, които оперативно упражняват управлението на имоти и се стремят към професионализация на своите умения в управленско и техническо отношение, както и по отношение на икономиката и организацията на производството
 • Млади специалисти, които в скоро време ще поемат ръководството на сгради и съоръжения.
 • Професионални консултанти на имоти; консултанти по управление на недвижима собственост и фасилити мениджмънт
 • Служители, които в момента изпълняват асистентски функции в мениджмънта на сгради и/или имотни портфейли и се стремят към усъвършенстване и допълнителна квалификация
 • Ръководители на инвестиционни фирми, участници в управлението и сътрудници в бранша на имотите, на които е поверено планирането, развитието и позиционирането на проекти в областта на недвижимата собственост.

Участниците са най – вече част от компании и организации в следните области:

 • Поддръжка
 • Вътрешни услуги
 • Общи услуги
 • Централни услуги
 • Управление на жилищни имоти
 • Технически услуги
 • Общо управление
 • Заводско планиране
 • Офис услуги
 • Почистване
 • Кетеринг
 • Строителство
 • Управление на проекти
 • Асет мениджмънт
 • Управление на недвижима собственост
 • Мениджмънт на сгради
 • Фасилити мениджмънт
 • Комуникация
 • Консултантски компании

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Завършвайки на всички модули от WIFI Фасилити мениджмънт обучението Вие ставате ФМ-професионалист и сте способни да ръководите самостоятелно от- дел Фасилити мениджмънт на едно голямо или средна организация/фирма.

Фундаменталната цел на професионализирането на мениджмънта на имоти и/или имотни пртфейли, съоръжения и процеси. От гледна точка на тази обучи- телна цел сертификационната програма преследва целта да постави обширно и на- учно задълбочено обучение за изпълнението на многобройните задачи и функции на управлението. Тренингът предлага ориентирана към практиката квалификация, която в оптимална форма свързва специфични научни определения с необходими- те за бранша управленски и комуникационни умения и практики. Абсолвентите на този курс ще бъдат поставени в положение да разпознават оперативните и страте- гическите проблеми на мениджмънта, систематично да ги решават чрез използва- не на придобитите знания и съществено да допринасят за трайното позициониране на своята организация в конкурентната среда на пазара.

СЪДЪРЖАНИЕ

Сесия 1
 • Какво е емоционална интелигентност (ЕИ) и защо е толкова важна за компа- нията и кариерното ни развитие
 • Съпоставяне на различните модели и дефиниции за ЕИ и тяхното при- ложение - идентифициране на най- често срещаните заблуди за ЕИ
 • Физиологични основи на ЕИ - какво се случва в тялото и мозъка ни? – научен подход
 • Техники за овладяване на емоции- те, преди да излязат извън контрол
Сесия 2
Сесия 3
Сесия 4

За контакт с нас

гр. София, Ул. Николай Лилиев, 1421

 • dummy+ 359 (0) 2 421 90 47

 • dummy office@wifi-bg.bg

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин

© WIFI България 2021. Всички права запазени.